888 335 025   |     888 335 030  |    kontakt@kursyczystosci.pl

Rejestr Kursantów

CENTRALNA BAZA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY CERTYFIKACJE SZKOLENIOWE BRANŻY CZYSTOŚCI

Każda osoba, która ukończyła Szkolenia dostępne na Platformie Szkoleniowej i uzyskała Certyfikacje, będzie widniała w Rejestrze.

Instytucje Publiczne, Urzędy oraz Firmy czy osoby prywatne mogą sprawdzić faktyczne uzyskane przez daną osobę Kwalifikacje Branżowe.

Proces Certyfikacji Szkoleniowej jest mocno skomplikowany i wymagający bardzo dużego zaangażowania ze strony każdego z Kursantów,

bowiem wiedza zawarta we wszystkich Cyklach Szkoleniowych pozwala na solidne przygotowanie do realizowania usług w Branży Czystości na jak najwyższym poziomie.

Całość Ewidencji ma na celu potwierdzenie wszelkich kwalifikacji w formie Certyfikacji Szkoleniowych, dwustopniową weryfikację oraz transparentne informacje celem zabezpieczenia niepożądanych błędnych informacji dla kogokolwiek.

Aby uzyskać CERTYFIKACJĘ posiadanych kwalifikacji w Branży Czystości należy spełnić szereg restrykcyjnych wymogów.

Warunkiem umieszczenia w Centralnym Rejestrze Absolwentów jest:

Ukończenie kompletne Szkoleń/Szkolenia wraz z potrzebnymi konsultacjami

Pozytywne wyniki egzaminów na podstawie przesłanych kart egzaminacyjnych

Uzyskanie w uzgodnionej formie Certyfikatów poświadczających kwalifikacje

W przypadku dodatkowych pytań/potwierdzeń zapraszamy do kontaktu: kontakt@pfc-bialystok.pl


 

CENTRAL DATABASE OF PEOPLE WHO HAVE OBTAINED TRAINING CERTIFICATIONS IN THE CLEANING INDUSTRY

Each person who has completed the Trainings available on the Training Platform and obtained Certifications will be included in the Register.

Public Institutions, Offices, Companies and private individuals can check the actual Industry qualifications obtained by a given person.

The Training Certification Process is very complicated and requires a lot of commitment on the part of each trainee,

because the knowledge contained in all Training Cycles allows for solid preparation to provide services in the Cleaning Industry at the highest possible level.

The entire Record is intended to confirm all qualifications in the form of Training Certifications, two-step verification and transparent information to prevent unwanted incorrect information for anyone.

To obtain CERTIFICATION of qualifications in the Cleaning Industry, a number of requirements must be met.

The condition for inclusion in the Central Register of Graduates is:

  1. Complete completion of Training/Training with necessary consultations
  2. Positive exam results based on the submitted exam cards
  3. Obtaining Certificates confirming qualifications in the agreed form

In case of additional questions/confirmations, please contact us: kontakt@kursyczystosci.pl

 

Wpisz imię i nazwisko, żeby wyszukać kursanta