888 335 025   |     888 335 030  |    kontakt@kursyczystosci.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi Szkolenia online – przez PROFESSIONAL CLEANING EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Zabłudowska 19, 15-585 Białystok zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001066659, NIP: 9662184469, REGON: 526809071 za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem: https://www.professionalcleaning.pl// i innych subdomenach professionalcleaning.pl.

Świadczenie Usługi odbywa się za pomocą Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu .

W przypadku rozbieżności w postanowieniach nin. Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu pierwszeństwo mają postanowienia nin. Regulaminu.

O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą następują w formie elektronicznej, poprzez adres email Usługodawcy: kontakt@kursyczystosci.pl. W przypadku zmiany adresu email lub sposobu kontaktu wskazanego w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę e-mailowo na adres podany przez Usługobiorcę przy procesie zamówienia Usługi.

Usługobiorca poprzez złożenie zamówienia na Usługę opisaną w niniejszym Regulaminie w sposób przewidziany w Regulaminie, potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem,  Regulaminem Sklepu, Regulaminem pośrednictwa oraz, że akceptuje jego postanowienia. Złożenie zamówienia i zapłata za Usługę stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), zwana dalej u.ś.u.d.e.

§1 Definicje

 1. Usługa/Szkolenie online – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu polegająca na jednorazowym, cyklicznym lub regularnym dostarczaniu (do pobrania, w ramach transmisji online bądź dostępu do platformy szkoleniowej bądź dysku google) Usługobiorcy Materiałów, w tym filmów video i innych treści szkoleniowych z wybranego przez Usługobiorcę, a oferowanego w Sklepie zakresu tematycznego, wariantu Szkolenia lub Pakietu Szkoleń.
 2. Konsument- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Materiały – filmy video, teksty, poradniki, zdjęcia, materiały multimedialne i inne traktujące o danym problemie, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Sklep – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://www.professionalcleaning.pl   lub innymi adresami w domenie professionalcleaning.pl
 5. Regulamin- nin. regulamin opisujący warunki i zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi.
 6. Grupa/y Prywatna/e Facebook – jest to indywidualna pozycja, dobrowolna i nadawana wg woli jej Właściciela tj w tym przypadku upoważnionego Administratora ze strony Spółki Professional Cleaning Education, udostępniana wg dobrej woli lub po zakupie produktów szkoleniowych – dostępna wg woli Właściciela tj w tym przypadku upoważnionego Administratora ze strony Spółki Professional Cleaning Education i nie jest to element żadnego produktu szkoleniowego należny na własność, a jedna z opcji, którą może administrator udostępnić lub zablokować bez żadnej podstawy prawnej i formalnej. Pkt 1-5 regulaminu Grupy jasno regulują dodatkowo i informują członków m.in. o tej kwestii. Takowy regulamin może być akutalizowany na bieżąco.
 7. Dane na Certyfikatach: dane udostępniane przez Klienta, tj imię i nazwisko oraz ewentualnie nazwa firmy oraz logo –  wcześniej akceptowane do ich wykorzystywania wg RODO . Co do informacji pozostałych i treści merytorycznej pozostają one do decyzji Spółki Professional Cleaning Education i formułowane wg własnych standardów, własnych ustalonych procedur, reguł oraz zasad. Dodatkowo zawierać będą informację kluczowe jak Wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych nadany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Każde kopiowanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie bez zgody Spółki będzie rozwiązywane na drodze prawnej.
 8. Jeśli zostanie wykupiony PAKIET SZKOLENIOWY zawierający kilka cykli szkoleniowych,  po odesłaniu kart egzaminacyjnych wystawiane są dokumenty odbycia szkoleń dwu-dniowych, w terminach innych dla każdego szkolenia – może zdarzyć się, ze w datach wcześniejszych niż zostało zakupione szkolenie tj wcześniejszych. Są to wewnętrzne ustalenia i procedury wystawania dokumentów przez Spółkę Professional Cleaning Education. Jeśli Klient / Konsument – chce, aby daty szkoleń były oznaczone inaczej, winien wraz z przesłaniem kart egzaminacyjnych zaznaczyć wyraźnie w komunikacji wg standardów tego procesu jasno i czytelnie.
 9. Regulamin Sklepu | Regulamin ogólny – regulamin określający rodzaje, zakres i  warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy pomocy Sklepu.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Umowa/ Umowa o świadczenie Usług – umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 12. Usługobiorca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 13. Usługodawca- PROFESSIONAL CLEANING EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Zabłudowska 19, 15-585 Białystok zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001066659, NIP: 9662184469, REGON: 526809071
 14. Użytkownik- każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych w Serwisie.

§2 Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

 1. Usługodawca, w oparciu o nin. Regulamin świadczy Usługobiorcom Usługę płatną Szkoleń online.
 2. Rodzaje Szkoleń online, ich zakresy tematyczne, opisy oraz zawartość, jak też korzyści zostały szczegółowo opisane w Sklepie.

II. Postanowienia szczególne

§3 Wymagania techniczne

 1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca, oprócz wymagań określonych w Regulaminie ogólnym, winien fakultatywnie posiadać adres @, na który otrzyma dostęp do Materiałów Szkoleniowych.

§4 Proces zamówienia Usługi

 1. Użytkownik chcąc zamówić Usługę winien:a) wybrać w Serwisie wariant Szkolenia online, a następnie opcję „dodaj do koszyka i kup teraz”;
  • b) uzupełnić swoje dane osobowe w ramach formularza;
  • c) zaakceptować Regulamin;
  • d) nacisnąć ikonę ,,zamów i zapłać”;
  • e) dokonać opłaty za Usługi;.
 2. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dochodzi w chwili spełnienia przez Usługobiorcę wszystkich czynności opisanych w ust.1.
 3. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust.1 Usługodawca udostępnia Komplet Materiałów Szkoleniowych i/lub dostęp do platformy szkoleniowej w zależności od rodzaju produktu szkoleniowego, przesyłając je na podany przez Usługobiorcę adres email (o ile został podany podczas zamówienia Usługi).

§5 Proces świadczenia Usługi Szkolenia

 1. Po zamówieniu Usługi, zgodnie z par. 4 powyżej i po otrzymaniu Materiałów Szkoleniowych i/lub dostępu do platformy szkoleniowej w zależności od rodzaju produktu, Usługobiorca rozpoczyna proces szkoleniowy.
 2. Przez cały okres trwania Usługi, Usługobiorca uzyskuje informacje w sposób określony powyżej w ust. 1.

§6 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane.
 2. W przypadku zmiany danych w trakcie trwania umowy Usługobiorca niezwłocznie informuje o tym fakcie Usługodawcę w sposób opisany w §14.
 3. Usługobiorca może w sposób określony w par. 8 ust. 3 korzystać z Materiałów przygotowanych przez Usługodawcę.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Usługobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usług.

§7 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w sposób należyty wynikający z profesjonalnego charakteru świadczenia usług tego rodzaju.
 2. Usługodawca zobowiązuje się utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego Materiałów.
 3. Usługodawca układa program i tematykę poruszaną w ramach Szkolenia online według własnej najlepszej wiedzy wykorzystując do tego odpowiednie materiały źródłowe oraz ekspertów.
 4. Usługodawca ma prawo wprowadzić bezterminową blokadę Panelu Usługobiorcy w przypadku gdy: 

a) Usługodawca ustali, że podczas procesu zamawiania Usługi opisanym w §4 Usługobiorca podał nieprawdziwe dane,

b) Usługobiorca zalega z zapłatą za świadczenie Usługi zgodnie z wszelkimi ustaleniami

c) Usługobiorca rażąco narusza jakiekolwiek formy współpracy – tj pomawia wobec osób trzecich, hejtuje w sieci internet, działa na wizerunkową szkodę Usługodawcy.

    5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi bez podania przyczyny. W takim wypadku płatność, o ile została dokonana przez Usługobiorcę zostaje zwrócona, a Usługobiorca jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz sms (o ile wskazał numer telefonu) o braku możliwości skorzystania z Usługi.

§8 Własność intelektualna

 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu odpowiednie uprawnienia do Materiałów pozwalające na dysponowanie nimi i udostępnianie ich Usługobiorcom.
 2. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
 3. W ramach świadczenia Usługi, Usługodawca zezwala Usługobiorcy, do korzystania z Materiałów przekazanych przez Usługodawcę jedynie dla celów własnego użytku osobistego.
 4. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i inny niż opisany w ust. 3 powyżej sposób korzystania z Materiałów, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest niedozwolony.

§9 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie odpowiada za skutki oraz następstwa świadczonej Usługi, w tym braku osiągniecia zamierzonych przez Usługobiorcę efektów.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności nie zwraca dokonanych opłat z tytułu zrealizowanej Usługi, w sytuacjach braku satysfakcji i zadowolenia ze strony Usługobiorcy z zawartości merytorycznej bądź jakiejkolwiek innej Szkolenia online.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności nie zwraca dokonanych opłat z tytułu zrealizowanej Usługi, w sytuacjach kiedy Usługobiorca otrzymał pełen dostęp do wykupionej Platformy Szkoleniowej, korzystał, zapoznał się z treścią oraz kiedy otrzymał również Certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia.

§10 Ceny Usług

 1. Ceny Usług podane są w Serwisie przy opisie danej Usługi.
 2. Wszystkie podane w Serwisie ceny Usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wiążąca dla Usługodawcy i Usługobiorcy jest cena podana w Sklepie przy Usłudze w chwili zamówienia Usługi.
 4. Usługodawca, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów. Odbywa się to z zachowaniem praw nabytych przez Usługobiorców oraz w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiany cen nie wpływają na ceny Usług uprzednio zakupionych przez Usługobiorców.

§11 Metody płatności

 1. Usługobiorca, po upływie Okresu testowego i kontynuacji Umowy, zgodnie z par. 13 ust. 1, uiszcza, z góry, w odstępach 30-dniowych miesięczne opłaty z tytułu świadczenia Usług.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Mbank SA z PayNow oraz PayPal, PayU, AutoPay, Twisto oraz LoanByLink.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 4. Dostępne formy płatności – Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 5. Płatności ratalne i Leasingowe: Loan By Link, PayU, Twisto, Alior Bank, LeaseLink
 6. Dostępna forma przelewu : Mbank SA z PayNow, PayPal, PayU, Autopay S.A.
 7. Dostępne formy płatności BLIK przez Mbank z PayNow, PayU, Autopay.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 10. Usługodawca po dokonaniu przez Usługobiorcę opłat opisanych w ust. 1 i 2 wystawia fakturę VAT i przesyła ją na podany przez Usługobiorcę podczas procesu zamówienia Usługi adres email.
 11. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktury VAT jedynie w formie elektronicznej na adres email, o którym mowa w §4 ust. 4.
 12. Faktury VAT wystawiane są przez Usługodawcę nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, faktury na zgłoszone żądanie wystawiane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§12 Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług [reklamacja]

 1. W przypadku gdy Usługobiorca jest Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny pod numerem telefonu 888 335 025 bądź adresem @: kontakt@pfc-bialystok.pl.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje, jeśli Usługobiorca będący Konsumentem wyrazi zgodę i zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Świadczenie usługi jest równoznaczne z otrzymaniem po dokonaniu zapłaty Materiałów Szkoleniowych na Platformie Szkoleniowej, Dysku Google bądź w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 4. Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem może wysłać oświadczenie wymienione w ust1 na adres email Usługodawcy wskazany w §14 lub listownie na adres: ul. Zabłudowska 19, 15-585 Białystok.
 6. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami.

§13 Obowiązywanie Umowy

 1. Zawarta w sposób określony w par. 5 umowa o świadczenie Usług obowiązuje przez czas nieokreślony.

§14 Kontakt Usługodawcy i Usługobiorcy

We wszystkich sprawach związanych z realizacją Usługi Usługobiorca może kontaktować się z Usługobiorcą za pośrednictwem nr tel 888 335 025 oraz adresu e-mail: kontakt@kursyczystosci.pl

§15 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w zw. ze świadczoną Usługą jest Usługodawca.
 2. Administrator gwarantuje i zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych w ramach zawartej Umowy i świadczonej w zw. z nią Usługą odbywa się zgodnie z zapisami RODO, w szczególności Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Administrator spełnia obowiązek informacyjny względem Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy, o czym mowa w par. 5. Jednocześnie odpowiednia nota informacyjna jest umieszczona na stronie web, który ma możliwość się z nią zapoznać w każdym czasie.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są też na stronie www.professionalcleaning.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, w szczególności modyfikacje mogą być wynikiem zmian obowiązujących przepisów, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca za każdym razem poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu umieszczając odpowiedni komunikat w Sklepie oraz wysyłając w tym celu wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Sklepie. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien wypowiedzieć Umowę.
 4. Regulamin jest na stałe dostępny nieodpłatnie w Serwisie, na stronie www.professionacleaning.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Professional Cleaning Education oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory związane z zawartą Umową o świadczenie Usług rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 7. W przypadku Usługobiorcy, który jest Konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.