888 335 025   |     888 335 030  |    kontakt@kursyczystosci.pl

Regulamin pośrednictwa

Spółka Professional Cleaning oraz Professional Cleaning Education świadczy usługi pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz swoich Klientów.

Usługa pośrednictwa w zakupie polega na przyjęciu od Klienta przez Professional Cleaning lub Professional Cleaning Education zlecenia zakupienia w imieniu Klienta towaru przez internet i zrealizowaniu tego zlecenia po wpłaceniu przez Klienta na konto firmy Professional Cleaning lub Professional Cleaning Education ustalonej wcześniej kwoty równej sumie ceny towaru i kosztu jego wysyłki oraz prowizji za usługę pośrednictwa.

Prowizja pobierana jest w zależności od ustaleń z klientem i konkretnego zlecenia tj:

  1. Stała jednorazowa kwota
  2. Określony % od wartości całości zamówienia
  3. Określona przez Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o.w trakcie procesu zamówień kwota, która zaspokoi roszczenia Spółki, jednocześnie gwarantując realizację zamówienia wg najlepszej możliwej jego formy, dbając o to, aby nie obciążać Klienta dodatkowymi kosztami poza całościową kwotę wpłaconą na podstawie wystawionej fvt przez Professional Cleaning. Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o.

W ramach pobieranej przez siebie prowizji Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. pokrywa wszelkie koszty i inne zobowiązania poza kosztami towaru i jego wysyłki – takie jak: podatek dochodowy, czas pracy od rozmów i ustaleń nt zlecenia po obsługę sprzedażową i około sprzedażową i po sprzedażową, koszty magazynowania paczek itp.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia usługi pośrednictwa w  Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. , Klient otrzymuje od firmy Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. fakturę pro forma ze szczegółami zamówienia wg wytycznych uzgodnionych wcześniej z Klientem, wysłanych drogą mailową, bądź przekazanych telefonicznie/ w formie sms itd.

Zamówienie usługi pośrednictwa w zakupie uznaje się za skuteczne w momencie akceptacji wszystkich szczegółów podczas kontaktu telefon/ mail/ inne czego skutkiem finalnym jest wystawiona faktura proforma wysłana klientowi, oraz czego potwierdzeniem jest wpłacenie przez Klienta na konto Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. kwoty lub jej części ustalonej wcześniej z Klientem i podanej mu na wystawionej fakturze pro forma.

Możliwe jest również w niektórych przypadkach dokonanie zamówienia przez Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. na rzecz Klienta bez uprzedniego wysyłania e-maila zawierającego fakturę pro forma lub bez wcześniejszej wpłaty środków na realizację zamówienia na konto Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. – na podstawie ustaleń indywidualnych. W takich przypadkach stosowny dokument zawierający wykaz zakupów i kwotę należną do zapłaty sporządzony zostaje po zakończeniu dokonywania zakupów na rzecz Klienta w ustalonym okresie (nie później jednak niż po 1 miesiąca od czasu dokonania pierwszego zakupu).

Jeśli ceny towarów i wysyłki podane przez sprzedającego wyrażone są w walucie innej niż złoty polski, wówczas ich przeliczenie na złotówki obywa się według kursu sprzedaży walut banku mBank S.A. z dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. wystawia każdorazowo po dokonaniu wpłaty na swoje konto fakturę za swoje usługi. Na życzenie Klienta faktura ta może być do niego wysłana drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail. Podana na fakturze kwota stanowi całkowitą wartość zamówienia z kosztami wysyłki dla Klienta jak również wynikłych z tego tytułu prowizji określonych wyżej w 3 punktach.

Zamówienie usługi pośrednictwa zostaje anulowane, jeśli w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury pro forma, potwierdzającego zamówienie, Klient nie wpłaci ustalonej kwoty, bądź jej części na konto Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. , chyba że strony wspólnie ustalą inaczej.

Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zamówienia towaru spoza Unii Europejskiej, urząd celno-skarbowy może niekiedy skontrolować przesyłkę Klienta i zobowiązać go do zapłaty cła, podatku VAT lub akcyzy.

Firma Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. odpowiada za zamówienie na rzecz Klienta towaru zgodnie z pozycjami z wystawionego, zaakceptowanego i tym samym opłaconego dokumentu fatura pro forma, przekazanie sprzedającemu zapłaty za ten towar i podanie sprzedającemu lub firmie spedycyjnej czy współpracownikom ekspediującym paczki danych do wysyłki podanych przez Klienta.

Professional Cleaning Sp. z o.o lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. nie odpowiada za wady towaru oraz uszkodzenie bądź zaginięcie przesyłki z towarem.

Professional Cleaning Sp. z o.o. lubProfessional Cleaning Education Sp. z o.o. na życzenie Klienta odpłatnie pośredniczy w składaniu przez Klienta reklamacji do sprzedającego lub firmy spedycyjnej i dokłada wszelkich starań, by reklamacja Klienta była rozpatrzona jak najszybciej i z jak najlepszym dla Klienta efektem. Cena pośrednictwa ustalana jest wg standardowych zapisów tegoż dokumentu.

W przypadku niezrealizowania zamówienia Klienta z przyczyn obiektywnych (takich jak wycofanie towaru ze sprzedaży przez sprzedającego przed złożeniem zamówienia), zostanie zwrócona cała kwota, którą Klient przelał na konto Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. pomniejszona o prowizje z pośrednictwa dla Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji z otrzymanego zamówienia przez Klienta, a w terminie gwarantowanym do zwrotu przez Sprzedawcę, zostanie zwrócona kwota, którą Klient przelał na konto Professional Cleaning Sp. z o.o. llub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. pomniejszona lub powiększona i skompensowana o wcześniejsze wpłaty oraz prowizje z pośrednictwa dla Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. Dodatkowo na własny koszt będzie musiał odesłać zrealizowane zamówienie pod wskazany adres przez Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o.

W przypadku kiedy Klient będzie chciał zwrócić zrealizowane przez pośrednika Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o. od Sprzedawcy zamówienie, po okresie gwarantowanym przez Sprzedawcę, takowy wniosek nie zostanie zrealizowany.

W przypadku braku zapłaty wg ustalonego terminu płatności zostanie rozpoczęta inensywna procedura windykacyjna, której koszta każde zostaną pokryte finalnie od Dłużnika.

Klient korzystający z usług firmy Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o., wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w stopniu koniecznym do kontaktu, realizacji zamówienia, zlecenia wysyłki, wystawienia faktury i zachowania dokumentacji do celów administracyjno-skarbowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, a także do celów statystycznych i organizacyjnych Professional Cleaning Sp. z o.o. lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o.

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, w zgodzie z przepisami prawa i nie będą wykorzystywane do żadnych działań marketingowych ani udostępniane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sklepów, portali i sprzedawców, u których Klient zleca zakupy oraz firm spedycyjnych i współpracowników Professional Cleaning Sp. z o.o. oraz Professional Cleaning Education Sp. z o.o., realizujących wysyłki towarów do Klienta.

Klient składający zamówienie na usługi zakupowe Professional Cleaning Sp. z o.o.  lub Professional Cleaning Education Sp. z o.o., akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.