888 335 025   |     888 335 030  |    kontakt@pfc-bialystok.pl

Regulamin sklepu 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PROFESSIONAL CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Zabłudowska 19, 15-585 Białystok zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000839781, NIP: 5423400933, REGON: 386003746 za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem: https://www.professionalcleaning.pl// i innych subdomenach professionalcleaning.pl.
 2. Każdy, kto zamierza skorzystać ze Sklepu oraz oferowanych usług zobowiązany jest zapoznać się z jego Regulaminem.
 3. Korzystając ze Sklepu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. W sytuacji, gdy zasady korzystania z usług oferowanych w ramach Sklepu regulowane są szczególnymi regulacjami (odrębne regulaminy dla poszczególnych usług), Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i stosować również te postanowienia szczegółowe.
 5. O ile nie zastrzeżono inaczej w odrębnych regulaminach, nin. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu.

II. Definicje

Dla uniknięcia wątpliwości, użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: Sklep – strona internetowa znajdująca się pod adresem

 https://www.professionalcleaning.pl

 lub innymi adresami w domenie professionalcleaning.pl ;

Usługodawca – przez PROFESSIONAL CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul.Zabłudowska 19, 15-585 Białystok zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000839781, NIP: 5423400933, REGON: 386003746.

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług oferowanych w Serwisie; Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie a szczegółowo opisane w rozdziale III pkt 1 lub w innych regulaminach odnoszących się do konkretnych usług;

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały multimedialne i inne, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Regulamin – nin. Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.

III. Rodzaje i zakres usług

 1. W Sklepie dostępne są m.in. następujące Usługi:

a. Dostępu do Materiałów oferowanych w Sklepie.

b. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu w Sklepie narzędzi umożliwiających kontakt z Usługodawcą.

c. Inne Usługi szczegółowo opisane w odrębnych regulaminach.

 1. Świadczenie Usług oferowanych w Sklepie na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, z uwzględnieniem szczególnych zasad odnoszących się do Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 2. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Sklepie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu strony www Sklepu w przeglądarce internetowej, a do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony www Sklepu.
 3. Zasady zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 4. Regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług szczegółowo opisanych na łamach odrębnych regulaminów, stosuje się go w zakresie nieuregulowanym w odrębnych regulaminach

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań: a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy, b. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, godzących w dobre obyczaje,
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zasad określonych w pkt 1-3 powyżej.
 4. Usługodawca, w przypadkach szczególnych, ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac służących przywróceniu bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i nieprzerwanego dostępu do Usług z uwagi na właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub ich niewłaściwe funkcjonowanie, obniżenie jakości spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, z których korzysta Użytkownik.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług określonym Użytkownikom w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nich Regulaminu lub dopuszczenia się działań określonych w pkt 2-3 powyżej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług lub nieodpowiedniego zabezpieczenia tych danych, a także innych haseł, które Użytkownik winien zachować w poufności.

V. Własność intelektualna

 1. Wszelkie publikowane w Sklepie Materiały, znaki towarowe, bazy danych, w tym także te składające się na treść Usług, podlegają ochronie na zasadach określonych we właściwych przepisach, w tym m.in. w: ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawie o bazach danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści opisanych powyżej wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Wykorzystanie treści w sposób wykraczający poza osobisty użytek wymaga zgody Usługodawcy.

VI. Warunki techniczne oraz zagrożenia

 1. Celem skorzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  • a) dostęp do sieci Internet;
  • b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Opera, Firefox, Chrome, Safari. Korzystając z innych przeglądarek internetowych Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Sklepu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych usług.
 3. Usługodawca zastrzega, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, która używana jest min. do połączenia z Serwisem, świadczenie Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń elektronicznych, Usługodawca nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Sklepu. Dlatego też, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik we własnym zakresie zabezpieczył swoje urządzenie końcowe, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi.

VII Metody płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayNow.
 2. Dostępne formy płatności – Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 3. Dopuszczalne dodatkowe metody płatności, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, to:
  • a) karta płatnicza za pośrednictwem serwisu Paypal
  • b) przelew za pośrednictwem PayNow, Paypal;
  • c)BLIK za pośrednictwem PayNow
  • d) płatności ratalne Loanbylink
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 6. Usługodawca po dokonaniu przez Usługobiorcę opłat opisanych w ust. 1 i 2 wystawia fakturę VAT i przesyła ją na podany przez Usługobiorcę podczas procesu zamówienia Usługi adres email.
 7. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktury VAT jedynie w formie elektronicznej na adres email, o którym mowa w §4 ust. 4.
 8. Faktury VAT wystawiane są przez Usługodawcę nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, faktury na zgłoszone żądanie wystawiane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca tj PROFESSIONAL CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Zabłudowska 19, 15-585 Białystok zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000839781, NIP: 5423400933, REGON: 386003746 za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem: https://www.professionalcleaning.pl// i innych subdomenach professionalcleaning.pl.
 2. Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w załadce Polityka Prywatności.
 5. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu na urządzeniach Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies Instalacja cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Sklepie. Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.professionalcleaning.pl
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
 7. Polityka prywatności stanowi integralną część nin. Regulaminu

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w zw. z Usługami świadczonymi w Sklepie oraz w zw. z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje winny być składane w formie e-mail na adres: kontakt@pfc-bialystok.pl
 3. Altrenatywnie można wykorzystać nr telefonu do złożenia reklamacji 888 335 025
 4. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 5. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia, datę i godzinę jego wystąpienia oraz dane identyfikujące Użytkownika umożliwiające przedstawienie mu odpowiedzi na reklamację.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest za pośrednictwem adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w pkt 5 powyżej, w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych działań, wyjaśnień oraz uzyskania dodatkowych informacji. W takich sytuacjach Usługodawca w tym terminie poinformuje Użytkownika o wydłużonym terminie rozpoznania reklamacji, z zastrzeżeniem że maksymalny czas rozpoznania reklamacji nie może przekroczyć 60 dni.
 8. Usługodawca zastrzega, że reklamacje nie zawierające informacji określonych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, w szczególności modyfikacje mogą być wynikiem zmian obowiązujących przepisów.
 3. Usługodawca za każdym razem poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu umieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Sklepie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien powstrzymać się od dalszego korzystania ze Sklepu.
 4. Regulamin jest na stałe dostępny nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://www.professionalcleaning.pl/ w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i Usługami prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail na adres: kontakt@pfc-bialystok.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub regulaminach poszczególnych usług mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego
 7. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Sklepu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem, rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 8. W przypadku Użytkownika, który jest konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.