888 335 025   |     888 335 030  |    kontakt@kursyczystosci.pl

Regulamin sklepu 

I. Postanowienia ogólne

 • Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PROFESSIONAL CLEANING EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. ZABŁUDOWSKA 19, 15-585 Białystok zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001066659, NIP: 9662184469, REGON: 526809071 za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem: https://www.professionalcleaning.pl i innych subdomenach professionalcleaning.pl.
 • Każdy, kto zamierza skorzystać ze Sklepu oraz oferowanych usług zobowiązany jest zapoznać się z jego Regulaminem.
 • Korzystając ze Sklepu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • W sytuacji, gdy zasady korzystania z usług oferowanych w ramach Sklepu regulowane są szczególnymi regulacjami (odrębne regulaminy dla poszczególnych usług), Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i stosować również te postanowienia szczegółowe.

O ile nie zastrzeżono inaczej w odrębnych regulaminach, nin. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu.

II. DEFINICJE

Dla uniknięcia wątpliwości, użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: Sklep – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://www.professionalcleaning.pl  lub innymi adresami w domenie professionalcleaning.pl ;

Usługodawca – przez PROFESSIONAL CLEANING EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. ZABŁUDOWSKA 19, 15-585 Białystok zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001066659, NIP: 9662184469, REGON: 526809071

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług oferowanych w Serwisie; Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie a szczegółowo opisane w rozdziale III pkt 1 lub w innych regulaminach odnoszących się do konkretnych usług;

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały multimedialne i inne, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Regulamin – nin. Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.

III. Rodzaje i zakres usług

 1. W Sklepie dostępne są m.in. następujące Usługi:
 1. Szkolenia Branży Czystości
 2. Produkty, sprzęt, akcesoria, chemia i inne
 3. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu w Sklepie narzędzi umożliwiających kontakt z Usługodawcą. Świadczenie Usług oferowanych w Sklepie na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, z uwzględnieniem szczególnych zasad odnoszących się do Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 1. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Sklepie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu strony www Sklepu w przeglądarce internetowej, a do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony www Sklepu.
 2. Zasady zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 3. Regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług szczegółowo opisanych na łamach odrębnych regulaminów, stosuje się go w zakresie nieuregulowanym w odrębnych regulaminach

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań: a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy, b. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, godzących w dobre obyczaje,
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zasad określonych w pkt 1-3 powyżej.
 4. Usługodawca, w przypadkach szczególnych, ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac służących przywróceniu bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i nieprzerwanego dostępu do Usług z uwagi na właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub ich niewłaściwe funkcjonowanie, obniżenie jakości spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, z których korzysta Użytkownik.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług określonym Użytkownikom w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nich Regulaminu lub dopuszczenia się działań określonych w pkt 2-3 powyżej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług lub nieodpowiedniego zabezpieczenia tych danych, a także innych haseł, które Użytkownik winien zachować w poufności.

V. Własność intelektualna

 1. Wszelkie publikowane w Sklepie Materiały, znaki towarowe, bazy danych, w tym także te składające się na treść Usług, podlegają ochronie na zasadach określonych we właściwych przepisach, w tym m.in. w: ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawie o bazach danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści opisanych powyżej wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Wykorzystanie treści w sposób wykraczający poza osobisty użytek wymaga zgody Usługodawcy.

VI. Warunki techniczne oraz zagrożenia

 1. Celem skorzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  • a) dostęp do sieci Internet;
  • b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Opera, Firefox, Chrome, Safari. Korzystając z innych przeglądarek internetowych Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Sklepu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych usług.
 3. Usługodawca zastrzega, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, która używana jest min. do połączenia z Serwisem, świadczenie Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. W związku ze szczególnym charakterem zagrożeń elektronicznych, Usługodawca nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Sklepu. Dlatego też, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik we własnym zakresie zabezpieczył swoje urządzenie końcowe, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi.

VII. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 3. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w zakładce Polityka Prywatności.
 5. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu na urządzeniach Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies Instalacja cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Sklepie. Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.professionalcleaning.pl
 6. Polityka prywatności stanowi integralną część nin. Regulaminu

VIII. Metody płatności

 1. Usługobiorca, po upływie Okresu testowego i kontynuacji Umowy, zgodnie z par. 13 ust. 1, uiszcza, z góry, w odstępach 30-dniowych miesięczne opłaty z tytułu świadczenia Usług.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Mbank SA z PayNow oraz PayPal, PayU, AutoPay, Twisto oraz LoanByLink.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 4. Dostępne formy płatności – Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 5. Płatności ratalne i Leasingowe: LeaseLink, Loan By Link, PayU, Twisto, Alior Bank
 6. Dostępna forma przelewu : Mbank SA z PayNow, PayPal, PayU, Autopay S.A.
 7. Dostępne formy płatności BLIK przez Mbank z PayNow, PayU, Autopay.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 10. Usługodawca po dokonaniu przez Usługobiorcę opłat opisanych w ust. 1 i 2 wystawia fakturę VAT i przesyła ją na podany przez Usługobiorcę podczas procesu zamówienia Usługi adres email.
 11. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktury VAT jedynie w formie elektronicznej na adres email, o którym mowa w §4 ust. 4.
 12. Faktury VAT wystawiane są przez Usługodawcę nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, faktury na zgłoszone żądanie wystawiane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w zw. z Usługami świadczonymi w Sklepie oraz w zw. z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje winny być składane w formie e-mail na adres: kontakt@kursyczystosci.pl
 3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 4. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia, datę i godzinę jego wystąpienia oraz dane identyfikujące Użytkownika umożliwiające przedstawienie mu odpowiedzi na reklamację.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest za pośrednictwem adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w pkt 5 powyżej, w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych działań, wyjaśnień oraz uzyskania dodatkowych informacji. W takich sytuacjach Usługodawca w tym terminie poinformuje Użytkownika o wydłużonym terminie rozpoznania reklamacji, z zastrzeżeniem że maksymalny czas rozpoznania reklamacji nie może przekroczyć 60 dni.
 7. Usługodawca zastrzega, że reklamacje nie zawierające informacji określonych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.
 8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.

X. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług [reklamacja]

  1. W przypadku gdy Usługobiorca jest Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny pod numerem telefonu 888 335 025 bądź adresem @: kontakt@pfc-bialystok.pl.
  2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje, jeśli Usługobiorca będący Konsumentem wyrazi zgodę i zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  3. Świadczenie usługi jest równoznaczne z otrzymaniem po dokonaniu zapłaty Materiałów Szkoleniowych na Platformie Szkoleniowej, Dysku Google bądź w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
  4. Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  5. Usługobiorca będący Konsumentem może wysłać oświadczenie wymienione w ust1 na adres email Usługodawcy wskazany w §14 lub listownie na adres: ul. Zabłudowska 19, 15-585 Białystok.
  6. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami.
  7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.

XI. Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów: 
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

XII. Przedsiębiorca jako Kupujący

 1. W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje mu z wyłączeniem Towaru na indywidualne zamówienie.
 2. Strony ustalają, że Sprzedawca wyjątkowo odpowiada wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 380 ze zm.) w sposób ograniczony, a mianowicie w razie zaistnienia poniższych sytuacji:
 3. a) Po otrzymaniu Towaru Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać stan dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub też innych nieprawidłowości Towaru Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Przedsiębiorcę powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi.
 4. b) Jeżeli wada rzeczy wyszła na jaw dopiero później, a jej stwierdzenie przy odbiorze dostarczonej przesyłki było obiektywnie niemożliwe Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie nie później niż w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytuły rękojmi.
 5. c) Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć reklamowany Towar.
 6. d) W przypadku, gdy Przedsiębiorca realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Przedsiębiorcę i na jego koszt, chyba że Strony ustalą inaczej.
 7. e) Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.
XII. Niezgodność Towaru z umową (reklamacje)
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonej przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 3. a) Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
 4. b) Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego.
 5. c) Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
 6. d) Została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.
 7. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy:

Professional Cleaning Education Sp. z o.o.
Zabłudowska 19
15-585 Białystok
NIP: 9662184469
REGON: 526809071

lub pocztą e-mail na adres: kontakt@kursyczystosci.pl

 1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 2. a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad; albo
 3. b) żądać usunięcia wady; albo
 4. c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
 5. d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
 6. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. W przypadku gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 12. Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:
 13. a) pisemnie na adres reklamującego
 14. b) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email
 15. Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  a) Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  b) Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
  c) Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
XIII. Newsletter
 1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy uprzednio zapisali się do bazy poprzez podanie swojego adresu mailowego.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 3. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.
 4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu należy kliknąć w link znajdujący się w stopce każdej otrzymanej wiadomości tego typu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, w szczególności modyfikacje mogą być wynikiem zmian obowiązujących przepisów.
 3. Usługodawca za każdym razem poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu umieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Sklepie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien powstrzymać się od dalszego korzystania ze Sklepu.
 4. Regulamin jest na stałe dostępny nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://www.professionalcleaning.pl w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i Usługami prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail na adres: kontakt@kursyczystosci.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub regulaminach poszczególnych usług mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego
 7. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Sklepu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem, rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 8. W przypadku Użytkownika, który jest konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,

5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.